Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2010

NEA ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΛΑ.Ο.Σ. ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ, Με βάση το άρθρο 11 παρ.4 της συνθήκης της Λισσαβόνας.


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!!

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ του ΛΑ.Ο.Σ ΣΤΗΝ Ε.Ε.


Με δεδομένο το προηγούμενο των 3000000 υπογραφών για τις ταυτότητες και την αντίληψη ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα νομοθετικό πλαίσιο για διεξαγωγή δημοψηφισμάτων με συλλογή υπογραφών, προτείνεται η επιδίωξη θεσμοθέτησης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ για την κύρωση από τα κράτη μέλη κάθε επέκτασης της Ένωσης και τοπικών ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ για την χορήγηση ιθαγένειας, από τα κράτη μέλη, σε πολίτες χωρών εκτός Ένωσης, βάση του άρθρου 10 § 1 «Η λειτουργία της Ένωσης θεμελιώνεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία.» και § 3 «Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες» της συνθήκης της Λισσαβόνας.

Τονίζεται ότι η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής αποτελεί συντρέχουσα αρμοδιότητα της Ένωσης και των κρατών μελών της και ότι η διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για τους ανωτέρω λόγους, δεν αντίκειται στα προβλεπόμενα από τα άρθρα 78 και 79 της συνθήκης. Επιπροσθέτως, η χορήγηση ιθαγένειας σε πολίτες τρίτων χωρών, από ένα κράτος μέλος, είναι ένα θέμα που αφορά την Ένωση διότι βάση του άρθρου 9, Πολίτης της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα κράτους μέλους, ενώ βάση του άρθρου 77 § 2α, 2γ και 3, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σχετικά με την παραμονή αλλοδαπών στο έδαφος της.

Με βάση το άρθρο 11 § 4 της Συνθήκης της Λισσαβόνας, απαιτείται για σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, συλλογή 1000000 υπογραφών από πολίτες της Ένωσης από ικανό αριθμό χωρών, ο οποίος όμως δεν προσδιορίζεται και γι’ αυτό προτείνεται να υπάρχει τουλάχιστον ένας από κάθε χώρα, με τη βοήθεια της FRE/DEM μιας και δεν προσδιορίζεται ελάχιστος αριθμός πολιτών από τον «ικανό» αριθμό χωρών.

ΟΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 


ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/13

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Άρθρο 9
Σε όλες τις δραστηριότητές τηςη Ένωση σέβεται την αρχή της ισότητας των πολιτών τηςοι οποίοι τυγχάνουν ίσης προσοχής από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς τηςΠολίτης της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα κράτους μέλουςΗ ιθαγένεια της Ένωσης προστίθεται στην εθνική ιθαγένεια και δεν την αντικαθιστά.
Άρθρο 10
1. Η λειτουργία της Ένωσης θεμελιώνεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία.
2. Οι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα στο επίπεδο της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τα κράτη μέλη εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από τον αρχηγό κράτους ή κυβέρνησης και στο Συμβούλιο από τις κυβερνήσεις τουςοι οποίοι είναι δημοκρατικά υπεύθυνοι είτε έναντι των εθνικών τουςκοινοβουλίωνείτε έναντι των πολιτών τους.
3. Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της ΈνωσηςΟι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες.
4. Τα πολιτικά κόμματασε ευρωπαϊκό επίπεδοσυμβάλλουν στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης.
C 115/20 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008
Άρθρο 11
1. Τα θεσμικά όργανα δίδουνμε τα κατάλληλα μέσαστους πολίτες και στις αντιπροσωπευτικές ενώσεις τη δυνατότητα να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν δημόσια τις γνώμες τους σε όλους τους τομείς δράσης της Ένωσης.
2. Τα θεσμικά όργανα διατηρούν ανοιχτόδιαφανή και τακτικό διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών.
3. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνοχή και η διαφάνεια των δράσεων της Ένωσηςη Επιτροπή διεξάγει ευρείες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
4. Πολίτες της Ένωσηςεφόσον συγκεντρωθεί αριθμός τουλάχιστον ενός εκατομμυρίουυπήκοοι σημαντικού αριθμού κρατών μελών,μπορούν να λαμβάνουν την πρωτοβουλία να καλούν την ΕυρωπαϊκήΕπιτροπήστο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τηςνα υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών.
Οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διατύπωση της εν λόγω πρωτοβουλίας καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 24, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
………………………………….
2. Οι συντρέχουσες αρμοδιότητες της Ένωσης και των κρατών μελών αφορούν τους εξής κύριους
τομείς:
ατην εσωτερική αγορά,
βτην κοινωνική πολιτικήγια τις πτυχές που καθορίζονται στην παρούσα Συνθήκη,
γτην οικονομικήκοινωνική και εδαφική συνοχή,

………………………………….

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑΤΟ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Άρθρο 77
(πρώην άρθρο 62 της ΣΕΚ)
1. Η Ένωση αναπτύσσει πολιτική με στόχο:
ανα εξασφαλίζεται η απουσία οποιουδήποτε ελέγχου προσώπων,ανεξαρτήτως ιθαγένειαςκατά τη διέλευση των εσωτερικών συνόρων,
9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/75
βνα εξασφαλίζεται ο έλεγχος των προσώπων και η αποτελεσματική εποπτεία της διέλευσης των εξωτερικών συνόρων,
γνα δημιουργηθεί προοδευτικά ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιοαποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασίαλαμβάνουν μέτρα που αφορούν:
ατην κοινή πολιτική θεωρήσεων και άλλων τίτλων διαμονής βραχείας διάρκειας,
βτους ελέγχους στους οποίους υποβάλλονται τα πρόσωπα που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα,
γτις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα για σύντομο χρονικό διάστημα στην Ένωση,
δοποιοδήποτε μέτρο που είναι αναγκαίο για την προοδευτική δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων,
ετην απουσία ελέγχου προσώπωνανεξαρτήτως ιθαγένειαςκατά τη διέλευση των εσωτερικών συνόρων.
3. Εάνγια τη διευκόλυνση της άσκησης του προβλεπόμενου στο άρθρο20, παράγραφος 2, στοιχείο αδικαιώματοςφαίνεται αναγκαία δράση της Ένωσηςκαι εφόσον οι έχουν προβλέψει εξουσίες δράσης προς τούτοτο Συμβούλιοαποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασίαμπορεί να θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τα διαβατήρια,τα δελτία ταυτότηταςτους τίτλους διαμονής ή κάθε άλλο εξομοιούμενο έγγραφο. Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
4. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά τον γεωγραφικό
καθορισμό των συνόρων τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
Άρθρο 78
(πρώην άρθρα 63, σημεία και 2, και 64, παράγραφος 2, της ΣΕΚ)
1. Η Ένωση αναπτύσσει κοινή πολιτική στους τομείς του ασύλουτης επικουρικής προστασίας και της προσωρινής προστασίας με στόχο να παρέχεται το κατάλληλο καθεστώς σε οποιοδήποτε υπήκοο τρίτης χώρας χρήζει διεθνούς προστασίας και να εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησηςΗ πολιτική αυτή πρέπει να συνάδει με τη Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και με το Πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967 περί του καθεστώτος των προσφύγωνκαθώς και με άλλες συναφείς συμβάσεις.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιοαποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασίαλαμβάνουν μέτρα όσον αφορά κοινό ευρωπαϊκό σύστημαασύλουστο οποίο περιλαμβάνονται:
αενιαίο καθεστώς ασύλου υπέρ των υπηκόων τρίτων χωρώντο οποίο ισχύει σε όλη την Ένωση,
βενιαίο καθεστώς επικουρικής προστασίας για τους υπηκόους τρίτων χωρών που χρήζουν διεθνούς προστασίαςχωρίς να τους χορηγείται ευρωπαϊκό άσυλο,
C 115/76 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008
γκοινό σύστημα για την προσωρινή προστασία των εκτοπισμένων προσώπων σε περιπτώσεις μαζικής εισροής,
δκοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του ενιαίου καθεστώτος ασύλου ή επικουρικής προστασίας,
εκριτήρια και μηχανισμοί καθορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου ή επικουρικής προστασίας,
στπροδιαγραφές σχετικά με τις προϋποθέσεις υποδοχής αιτούντων άσυλο ή επικουρικής προστασίας,
ζεταιρικές σχέσεις και συνεργασία με τρίτες χώρες για τη διαχείριση των ροών προσώπων που ζητούν άσυλο ή επικουρική ή προσωρινή προστασία.
3. Εφόσον ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν επείγουσα κατάστασηλόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρώντο Συμβούλιο μπορεί να εκδίδειμετά από πρόταση της Επιτροπής,προσωρινά μέτρα υπέρ του εν λόγω κράτους μέλους ή των εν λόγω κρατών μελώνΤο Συμβούλιο αποφασίζει μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Άρθρο 79
(πρώην άρθρο 63, σημεία και 4, της ΣΕΚ)
1. Η Ένωση αναπτύσσει κοινή μεταναστευτική πολιτικήη οποία έχει ως στόχο να εξασφαλίζεισε όλα τα στάδιατην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροώντη δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη καθώς και την ενισχυμένη πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων και την καταπολέμησή της.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιοαποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασίαλαμβάνουν μέτρα σχετικά με τους ακόλουθους τομείς:
απροϋποθέσεις εισόδου και διαμονήςκαθώς και κανόνες για τη χορήγηση από τα κράτη μέλη θεωρήσεων και αδειών διαμονής μακράς διαρκείαςσυμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αποσκοπούν στηνεπανένωση οικογενειών,
βκαθορισμός των δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλοςσυμπεριλαμβανομένων των όρων που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στα άλλα κράτη μέλη,
γλαθρομετανάστευση και παράνομη διαμονήκαθώς και απομάκρυνση και επαναπατρισμός των παρανόμως διαμενόντων,
δκαταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπωνιδίως γυναικών και παιδιών.
3. Η Ένωση μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με τρίτες χώρες για την επανεισδοχή στις χώρες καταγωγής ή προέλευσης υπηκόων τρίτων χωρών που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τους όρους εισόδουπαρουσίας ή διαμονής στο έδαφος κράτους μέλους.
9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/77
4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιοαποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασίαμπορούν να θεσπίζουν μέτρα ενθάρρυνσης και στήριξης της δράσης των κρατών μελών με στόχοτη διευκόλυνση της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στο έδαφός τουςαποκλειομένης οποιασδήποτε εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών.
5. Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν τον όγκο των εισερχομένων υπηκόων τρίτων χωρών,προερχομένων από τρίτες χώρεςστο έδαφός τους με σκοπό την αναζήτηση μισθωτής ή μη μισθωτής εργασίας.__………………………………….

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΑNΩΤΕΡΩοι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συνθήκη.
Έγινε στο Μάαστριχτστις επτά Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο.
(Ο κατάλογος των υπογραφόντων δεν αναπαράγεται)
9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/45__

Δεν υπάρχουν σχόλια: